top of page
ניתוח תקלות.

ביצוע תחקירים של אירועי איכות.

היערכות לסקר הנהלה.

הכנה לדרישות הלקוח.

ייצוג הארגון

מול לקוחות, ספקים וגופי רגולציה והתעדה לגבי דרישות איכות.​

חזרה לדף הבית

שרותי אבטחת איכות

תפקיד מנהל אבטחת איכות.

הכנת תיעוד מבוקר:

נהלים, הוראות עבודה, טפסים.

הכנה להתעדה לתקנים:

תקן ניהול מערכת האיכות - ISO 9001

תקן ניהול מערכת האיכות בתעופה - AS 9100

תקן ניהול בטיחות מזון - ISO 22000

תקן ניהול מעבדות - ISO 17025

מבדקי איכות פנימיים בארגון.

מבדקי איכות מטעם הלקוח.

הדרכת עובדים:

תרבות האיכות

שיטות בבקרת איכות

הכרת התקן

יישום נהלים​

אבטחת איכות
חזרה לדף הבית
חזרה לדף הבית

פיתוח מנהלים וצוותי עבודה

פיתוח מנהלים
מבדקים פנימיים בארגון בנושא הגנת הסביבה.

ביצוע סיקור בטיחות.

ביצוע תחקירים של אירועי בטיחות.

הכנת תוכנית היערכות למצבי חירום.

שרותי אחראי הג"א.

הדרכת עובדים:

תרבות בטיחות באירגון.

אמצעי מיגון אישיים.

בטיחות בעבודה.

הכשרת צוותי חירום.

בטיחות בעבודה ובמערכת החינוך

תפקיד ממונה בטיחות בעבודה.

עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך.

תפקיד אחראי רעלים.

הכנת תוכנית ניהול הבטיחות.

הכנת תיק מפעל / שטח.

הכנה להתעדה לתקנים:

תקן ניהול מערכת הגנת הסביבה - ISO 14001

תקן ניהול מערכת בטיחות וגיהות - ISO 45001

מבדקים פנימיים בארגון בנושא בטיחות וגיהות.​
בטיחות
חזרה לדף הבית

הרצאות

הרצאות
שעשועוני ידע וחברה
משחקי חשיבה
משתעשעים

משתעשעים - פעילויות חברה למבוגרים

פזמונושא